Beleidsplan Geroldstichting 2014

Aanleiding tot het oprichten van de Geroldstichting is het legaat, geschonken door Nell van Berkum-Gerold. Zij heeft dit legaat bestemd voor mensen in nood. Het doel van de stichting is om aan deze wens gehoor te geven.

In dit beleidsplan verantwoorden we de werkwijze van de Geroldstichting. Hoe werven we fondsen? Hoe beheren en besteden we het vermogen van de stichting.

 

Het doel van de Geroldstichting:

Aanleiding tot het oprichten van de stichting is het legaat van Nell van Berkum- Gerold  (1929 – 2011). Bij leven heeft zij dit legaat bestemd om te besteden aan mensen in nood.  Met deze opdracht in gedachten, welke ontstond uit Nells maatschappelijke betrokkenheid en gevoel voor rechtvaardigheid, heeft het bestuur het doel van de stichting als volgt geformuleerd:

 1. Het stimuleren van zelfredzaamheid en/of welzijn van mensen in nood door het bieden van financiële steun aan personen die vanuit sociale en/of gezondheidsproblemen naar het oordeel van het bestuur van de stichting niet of onvoldoende gesteund worden vanuit reguliere middelen.

 2. Het bieden van financiële steun aan instellingen die gericht zijn op het bevorderen van zelfredzaamheid, welzijn en/of gezondheid van kwetsbare mensen.

 3. Het verrichten van werkzaamheden die met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Werkzaamheden:

Alle werkzaamheden zijn gericht op het verwezenlijken van het doel van de stichting:

 • Bekendheid geven aan de stichting, contacten onderhouden

 • Beoordelen van hulpaanvragen

 

De in 2013 verrichte werkzaamheden:

 • Oprichting van de stichting op 26 oktober 2013 bij Actus notarissen met de daarbij behorende statuten. De stichting is in Utrecht gevestigd.

 • Aanvragen van de ANBI-status.

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel op 11- 11 – 2013 onder nummer 59192275.

 • Opstellen van het beleidsplan.

 • Eerste voorstellen voor donaties:

 1. Hospice Beekbergen (hospice waar Nell van Berkum is overleden).

 2. De VoorleesExpress (bevorderen van het inlopen van taalachterstand bij kinderen in migrantengezinnen).

 3. Stichting Diva Dichtbij te Hummeloord (muziek voor bewoners in verpleeghuizen en thuis aan het bed bij zieken).

 4. Vrouwen Tegen Uitzetting Amsterdam ( opkomen en begeleiden van vluchtelingen zonder verblijfstatus).

 5. Stichting Vesta Den Bosch (opvanghuis voor vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die nog in de procedure zitten voor een verblijfstatus).

 6. Stichting Harriët Tubman Huis te Amsterdam (opvanghuis voor vluchtelingvrouwen en hun kinderen).

 

Financiële middelen:

Vermogensbeheer:

Het startkapitaal van de stichting bedraagt ongeveer €44.000. Het kapitaal staat op Triodos rekening nr: NL91TRIO0781380154 op naam van Geroldstichting te Utrecht. Van hieruit zullen door de penningmeester transacties gedaan worden. Bevoegd tot het doen van transacties zijn de penningmeester en één ander door het bestuur gekozen bestuurslid. Van alle ins en outs die betrekking hebben op het vermogen van de stichting wordt nauwkeurig verslag gedaan in de jaarrekening, teneinde transparantie omtrent geldelijke transacties te waarborgen.

 

Fondsenwerving:

Werving zal gebeuren via:

 • Vaste donaties. Er wordt een netwerk opgebouwd van “Vrienden van de Geroldstichting” onder familie, vrienden en belangstellenden. Zij doneren per kwartaal/jaar een afgesproken bedrag en ontvangen hiervoor de nieuwsbrief, het jaarverslag en een uitnodiging voor te organiseren evenementen, waarbij korting gegeven wordt op de entreeprijs.

 • Incidentele donaties. Dit betreft particuliere donaties, subsidies, legaten, erfstellingen en schenkingen. Indien een schenker een bepaald doel gespecificeerd heeft dat hij/zij gesteund wil zien binnen de doelstellingen van de stichting, zal die wens door het bestuur als richtlijn genomen worden. Heeft een schenker dat niet gespecificeerd, dan komt de schenking zodanig bij het vermogen van de stichting dat besluiten over de besteding geheel bij het bestuur liggen.

 

Vermogensbesteding:

De Geroldstichting is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuursleden krijgen geen vergoeding anders dan voor gemaakte kosten om hun functie naar behoren uit te kunnen oefenen. De indirecte kosten die gemaakt worden om de stichting te doen functioneren zullen steeds in verhouding staan tot het geld dat ten behoeve van de stichting geworven wordt.  Het bestuur legt hierover verantwoording af in de financiële administratie, in het jaarverslag en aan de belastingdienst, teneinde transparantie hieromtrent te waarborgen.

 

Samenstelling en werkzaamheden van het bestuur:

Het bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan drie uit de familie van Nell Gerold. Alle bestuursleden hebben een werkomgeving in de gezondheidszorg en educatie met een onderling bindend element van maatschappelijke betrokkenheid.

In de bestuursvergaderingen worden plannen gemaakt met betrekking tot (1) optimale bestedingen vanuit het vermogen, (2) de manieren waarop de stichting duurzaam kan bestaan door fondsenwerving en (3) transparantie door jaarlijks een jaarverslag te maken, waarin de activiteiten, maatschappelijke resultaten, plannen en  financiële verantwoording van de Geroldstichting beschreven staan.

De bestuursvergaderingen zullen zich richten op:

 • Beoordelen van hulpaanvragen.

 • Inventariseren van mogelijke bestemmingen van het stichtingsvermogen

 • Uitvoeren van gemaakte plannen met betrekking tot fondsenwerving.

 • Onderhouden van contacten en leggen van nieuwe contacten die van waarde zijn voor de stichting.

 • Opzetten van activiteiten om de stichting onder de aandacht te brengen, zoals het onderhouden van de website, het uitgeven van nieuwsbrieven, en het gebruiken van social media zoals een facebookpagina en een twitteraccount.

In bestuursvergaderingen worden lopende zaken besproken en lijnen voor de toekomst uitgezet. Ook wordt er nagedacht over ideeën met betrekking tot fondsenwerving. Naast het beleidsplan, dat gepubliceerd is op beleidsplan Geroldstichting  legt het bestuur verantwoording af in het jaarverslag. Hierin wordt het bestuursverslag, het jaaroverzicht van activiteiten, de jaarrekening, de begroting, de plannen voor komend jaar en een overzicht van in dat jaar gesteunde personen c.q. instellingen en stichtingen beschreven. Het jaarverslag wordt op de website van de Geroldstichting toegankelijk gemaakt voor belangstellenden.

Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd.

Opmerkingen, aanvullingen en ideeën naar aanleiding van het jaarverslag zijn van harte welkom.

Contactgegevens Geroldstichting:

Postadres: Atalantahof 14  3544 VD Utrecht

E-mailadres: info@geroldstichting.nl

www.geroldstichting.nl

Bestuurssamenstelling:

 • Tineke Bisschop (algemeen bestuurslid)

 • Liza Daane (algemeen bestuurslid)

 • Hans van Kemenade (penningmeester)

 • José van Kemenade (secretaris)

 • Marjet van Kemenade (voorzitter).

Bankrekeningnummer van de stichting: Triodos nr: NL91TRIO0781380154

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel  Midden Nederland onder nummer: 59192275

Fiscaal nummer: RSIN 8533.60.388