All posts by José

14sep/17

Donaties 2017

De Geroldstichting heeft in 2017 gedoneerd aan

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. Zij zet zich in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen in een kwetsbare positie, die huis en haard ontvlucht zijn vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele oriëntatie, hun

afkomst of religie. VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging met een landelijk bureau in Amsterdam. Haar leden zijn 5 regionale stichtingen. Deze zijn zelfstandig en hebben meerdere lokale afdelingen in hun regio. De regio’s en afdelingen staan op de website van VluchtelingenWerk Nederland. Op de site kun je bij jou in de buurt kijken wat VluchtelingenWerk Nederland doet.

 

 

 

Via dit fonds maakt de Geroldstichting ondersteuning aan particulieren mogelijk.

De nadruk ligt op het bevorderen van zelfredzaamheid in plaats van het verlenen van langdurige ondersteuning.

FondsDBL ondersteunt projecten voor:

  1. maatschappelijke opvang voor o.a. dak- en thuislozen, voedselbanken en noodfondsen
  2. stimulering van maatschappelijke participatie voor inwoners van achterstandswijken, vluchtelingen, kinderen en hun ouders 
  3. het opdoen van vaardigheden, werk- en leerervaringsplaatsen

Particuliere hulp wordt alleen verleend als de aanvraag voldoet aan de criteria zoals FondsDBL stelt en de aanvrager in een regio woont waar FondsDBL niet reeds via een samenwerkingsverband of noodfonds actief is. Particuliere hulp wordt zoveel mogelijk via samenwerkingsverbanden gegeven.                                                        

In gemeenten waar geen noodfonds is, kan ondersteuning bij het opstarten van een noodfonds en de eerste aanloop daarin, gegeven worden.

Zie voor meer info: www.fondsdbl.nl

Stichting Vesta

Stichting Vesta komt op voor vluchtelingenvrouwen en -kinderen. Ze investeert in opvang, een goede rechtsgang, zelfredzaamheid van de vrouwen en in een lobby om het Nederlandse asielbeleid en de publieke opinie te beïnvloeden.

Stichting Vesta is meer dan 30 jaar geleden ontstaan vanuit morele verontwaardiging over het asielbeleid. “Wij vroegen ons af wat voor wereld wij aan onze kinderen willen laten zien. Het antwoord lijkt eenvoudiger dan het blijkbaar is: wij willen ze een wereld laten zien waarin mensen niet als illegaal beschouwd worden en waarin mensen elkaar helpen”.

Wat doet Stichting Vesta?

  • Opvang: Vesta helpt vrouwen en kinderen die niet in Nederland mogen blijven, maar die ook niet terug kunnen naar hun vaderland. Zij hebben in Nederland geen recht op onderdak, voedsel en werk. Daarnaast worden ruim 90 vluchtelingen begeleid bij hun procedure voor een verblijfsvergunning.
  • Zelfredzaamheid: de vrouwen regelen zelf het huishouden en zorgen, geholpen door de medewerkers van Stichting Vesta, voor hun eigen zaken, zoals doktersbezoeken, gesprekken met de advocaat, het opvragen van papieren. 
  • Procedures: tijdens de opvang wordt er, als er voldoende aanknopingspunten zijn, hulp gegeven om een advocaat in te schakelen. Vrouwen waarvoor geen mogelijkheid gezien wordt, krijgen de tijd om tot rust te komen en hun vertrek uit Nederland te plannen.
  • Politiek en publieke opinie: Stichting Vesta maakt deel uit van Vrouwen tegen uitzetting ( www.vrouwentegenuitzetting.nl ). Inzake kinderrechten en             procedures werkt Stichting Vesta samen met Defence for Children-ECPAT. 

Voor meer info: www.stichtingvesta.nl

 

 

Het Harriet Tubmanhuis

Het Harriet Tubmanhuis is een project, ontstaan uit particulier initiatief, voor de tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen.

Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke gebreken of de zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.

De vrouwen wonen samen zelfstandig in drie flats. Twee dagen in de week is er overdag een coördinator en/of vrijwilliger om de vrouwen bij te staan bij allerlei dagelijkse problemen.

Verheugend nieuws is het altijd als vrouwen, vaak na jarenlang wachten in alle onzekerheid die dat met zich meebrengt, een verblijfsvergunning krijgen. Momenteel zijn er twee vrouwen met een vergunning die nog in de flats wonen. Zij hopen nu op een eigen woonplek, een huis voor henzelf. Een derde vrouw heeft inmiddels een huis gekregen, samen met haar kinderen, en is daar erg blij mee.

Voor meer info: www.harriettubmanhuis.nl

 

Diva Dichtbij 

“Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur een sterk positief effect hebben op het welzijn van mensen”

Onze diva’s en divo‘s treden op voor langdurig zieke mensen die zelf niet meer naar het theater kunnen.

Dat doen we met kleinschalige, intieme optredens, bijvoorbeeld in de huiskamer van een verpleeghuis of bij iemand aan het bed. Met professionele zang en oprechte aandacht leggen we contact van ‘mens tot mens’. Deze persoonlijke ontmoetingen zijn van onschatbare waarde: mensen voelen verlichting en ervaren weer dat zij meer zijn dan hun ziekte.                                                            foto: Harrie Ligtvoet

Onderzoek van Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat de optredens van Diva Dichtbij positief effect hebben op ouderen met dementie én hun verzorgers.

Voor meer info kijk op  www.divadichtbij.nl

 

Stichting Vluchteling

Wereldwijd zijn er 65 miljoen mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Bij acute nood kan Stichting Vluchteling onmiddellijk aan de slag en geeft voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Bij langdurige conflicten wordt in vluchtelingenkampen geholpen met onderwijs, vakopleidingen en medische zorg. Zo proberen ze, in crisisgebieden, zoveel mogelijk leed te verzachten.

Dit in samenwerking met partner IRC ( International Rescue Committee), een van de grootste en meest ervaren hulporganisaties ter wereld. Door de handen ineen te slaan, kunnen ze sneller ter plekke zijn en meer mensen helpen en betere hulp verlenen.

Ook geven ze vluchtelingen een stem door zich uit te spreken voor hun belangen en misstanden aan de kaak te stellen.

Voor meer info: www.vluchteling.nl

 

Vrouwen tegen uitzetting

Vluchtelingenvrouwen in Amsterdam volgen E.H.B.O. cursus.
Het werken aan en het wachten op een opvolgende asielaanvraag vraagt veel energie en is vaak deprimerend. Veel vrouwen worden er moedeloos van. Zij mogen ook niet werken.
Wij kunnen vluchtelingenvrouwen zonder verblijfspapieren Nederlandse taallessen en fietsles laten volgen.
In samenwerking met het Rode Kruis Amsterdam hebben wij onlangs een  E.H.B.O. cursus georganiseerd. 14 vrouwen afkomstig uit Somalië, Ethiopië en Eritrea deden eraan mee. Tijdens de workshop kwam o.a. aan de orde:
Wat doe je : als iemand flauwvalt , als iemand verbrandt, als je je verslikt, als je een arm breekt etc. etc.
Na afloop is de cursus feestelijk afgesloten met voor iedereen een certificaat.

Vrouwen tegen uitzetting (VTU) is een samenwerkingsverband van vrouwelijke vluchtelingen en Nederlandse vrouwen. Het doel van is de positie van vrouwelijke vluchtelingen te verbeteren. VTU probeert, vaak in samenwerking met andere organisaties en individuen, de onderlinge solidariteit van vrouwelijke vluchtelingen en van Nederlandse vrouwen te vergroten en invloed uit te oefenen op het beleid en de publieke opinie.

Voor meer info kijk op www.vrouwentegenuitzetting.nl

 

 

22feb/17

Geroldstichting 2013 – 2016

Overzicht

In oktober 2013 is de Geroldstichting opgericht dankzij het legaat dat Nell Gerold-van Berkum bij haar overlijden in 2011 heeft nagelaten. Haar bedoeling was dat dit ten goede zou komen aan mensen in nood die geen beroep kunnen doen op financiële steun van de overheid of instanties.

Het bestuur van de stichting heeft gezocht naar de vervulling van deze wens. Wat verstonden we onder de omschrijving zoals Nell van Berkum-Gerold die gegeven had en hoe konden we die in de praktijk waarmaken?

Dat bleek niet eenvoudig te zijn. Wettelijke inwoners van Nederland kunnen op overheidssteun rekenen. Er zijn instanties die noodhulp verschaffen. De vraag is of deze hulp altijd toereikend is en in Nederland wonen ook mensen zonder wettelijke status. Daarnaast heeft Nederland heel veel buitenland.

We begonnen met brainstormen: voor wie zijn we er, wat kunnen en willen we doen en hoe gaan we dat doen? Gaan we fondsen werven, actief geld inzamelen, waar en hoe gaan we ons als stichting manifesteren?

Gaandeweg kwamen er antwoorden op deze vragen. Onderstaande visie geeft aan voor wie we er willen zijn. Het werven van fondsen en actief geld inzamelen is nog niet gebeurd. We hebben een facebookpagina geopend en een website gelanceerd.

De Geroldstichting is een algemeen nut beogende instelling ( anbi) en dat betekent dat donateurs hun donatie van de belasting kunnen aftrekken.

Visie

Wij vinden elk mens er toe doen. We vinden het belangrijk dat mensen aansluiting vinden in de samenleving waarin zij zich bevinden. Soms wordt aansluiting bemoeilijkt door sociale ongelijkheid die armoede en beperkte ontwikkelingsmogelijkheden met zich mee kan brengen. Soms komen mensen door politieke omstandigheden in de knel. Ziekte, beperkingen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak kunnen maken dat iemand “tussen wal en schip valt”. Welzijn en welbevinden zijn niet als vanzelfsprekend in ieders leven aanwezig, evenmin als zelfredzaamheid en onafhankelijkheid.

Maatschappelijke betrokkenheid en rechtvaardigheidsgevoel waren de drijfveren waarmee Nell van Berkum-Gerold haar legaat gaf. De Geroldstichting beschouwt deze drijfveren dan ook als grondslag voor het beleid van de stichting en neemt deze als uitgangspunt bij te nemen beslissingen.

De Geroldstichting kan daardoor op bescheiden schaal financieel bijdragen aan zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en welzijn voor mensen bij wie dit geen vanzelfsprekende zaak is.

Donaties door de Geroldstichting sinds 2013

Hospice De Spreng in Beekbergen

In dit hospice heeft Nell van Berkum-Gerold de laatste weken van haar leven doorgebracht. Ze was tevreden met deze plek en heeft er rust gevonden om afscheid van haar leven en de mensen die ze liefhad te kunnen nemen.

Fonds DBL

De Geroldstichting kreeg een enkele maal een individuele aanvraag. Al snel bleek dat wij als bestuur zo’n aanvraag niet kunnen beoordelen. Daarvoor weten we te weinig van de aanvrager en de situatie. We beschikken niet over de tijd en de mogelijkheden om dat naar behoren te

onderzoeken. We hebben toen gezocht naar een manier om toch particulieren te kunnen ondersteunen en kwamen uit bij het fondsDBL. Dit is een fonds uit de regio Rotterdam dat landelijk werkt en financiële steun biedt aan particulieren en projecten die binnen hun criteria vallen. Het fonds heeft samenwerkingsverbanden met veel maatschappelijke organisaties en veel gemeenten. Als een noodfonds in een gemeente ontbreekt, kan het fondsDBL ondersteuning bieden bij het opzetten en de eerste aanloop van een noodfonds. Individuele aanvragen verwijzen wij door naar het fondsDBL.

Meer info: www.fondsdbl.nl

Stichting Vrouwen Tegen Uitzetting

Dit is een samenwerkingsverband van Nederlandse vrouwen en vluchtelingenvrouwen met of zonder verblijfsvergunning dat zich inzet voor een goed asielbeleid en voor een betere positie van vrouwelijke vluchtelingen. De stichting biedt praktische steun met medische en juridische begeleiding. Het beschikt op diverse plaatsen in Amsterdam over woonlocaties.

Meer info: www.vrouwentegenuitzetting.nl

Harriet Tubmanhuis

Een Amsterdamse stichting ontstaan uit een particulier initiatief, die zorgt voor de tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen welke door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.

Meer info: www.harriettubmanhuis.nl

Stichting Diva Dichtbij

Dit is een stichting waar diva’s en divo’s kleinschalige optredens verzorgen voor langdurig zieke mensen die zelf niet meer naar het theater kunnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de huiskamer van een verpleeghuis of bij iemand aan bed. Met professionele zang en oprechte aandacht wordt contact gelegd van ‘mens tot mens’.

Meer info: www.divadichtbij.nl

Voorleesexpress Hilversum.

Dit is een onderdeel van het Maatjesproject.

De VoorleesExpress richt zich op gezinnen met kinderen tussen de twee en acht jaar oud met een taalachterstand. Vrijwilligers lezen voor bij (vluchtelingen)gezinnen thuis. Een half jaar lang komt er wekelijks een voorlezer bij een gezin thuis om de kinderen voor te lezen. Daarbij staat centraal dat een ouder ( of een ander gezinslid) bij het voorleesritueel wordt betrokken om zo uiteindelijk het voorlezen over te nemen.

De VoorleesExpress wil naast taalontwikkeling bij taalachterstand, mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden met elkaar in contact brengen. Door contact kunnen mensen van elkaar leren en elkaar positief beïnvloeden.

Stichting Vesta Den Bosch

Vesta komt op voor vluchtelingenvrouwen en hun kinderen. Vesta investeert in opvang, een goede rechtsgang, zelfredzaamheid van de vrouwen en in een lobby om het Nederlandse asielbeleid en de publieke opinie te beïnvloeden. Stichting Vesta maakt deel uit van Vrouwen tegen Uitzetting. Dertig jaar terug is Vesta ontstaan uit morele verontwaardiging over het asielbeleid. De oprichters wilden dat hun kinderen een wereld zouden zien waarin mensen niet als illegaal beschouwd worden en waarin mensen elkaar helpen.

Meer info: www.stichtingvesta.nl

VluchtelingenWerk Nederland

Deze stichting behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland van het moment van aankomst tot de integratie in de Nederlandse samenleving is gerealiseerd. VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging. Hun leden bestaan uit twaalf regionale stichtingen. Dit zijn zelfstandige organisaties die lid zijn van de vereniging. De stichtingen hebben lokale afdelingen binnen hun regio. Hierdoor is het netwerk fijnmazig en kan er een goede afstemming komen van vraag en antwoord.

Meer info: www.vluchtelingenwerk.nl

Stichting Vluchteling Nederland

Dit is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden (vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen). Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp zoals onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. De stichting maakt sinds 2015 deel uit van het International Rescue Committee (IRC) dat wereldwijd één van de grootste en meest ervaren noodhulporganisatie is.

Meer info: www.vluchteling.nl

Reinaerde, Huis Slingeraklaan

Op de Utrechtse Slingeraklaan zijn twee woonhuizen geschikt gemaakt voor bewoning door een twaalf bewoners met een verstandelijke beperking. Het huis valt onder de paraplu van zorgorganisatie Reinaerde.

De Geroldstichting gaf een donatie voor een dagje uit van de bewoners en hun begeleiders.

Tot slot

Het bestuur van de Geroldstichting beoordeelt aanvragen die vallen binnen de doelgroep zoals beschreven in de statuten (met de aanvulling daarop voor particuliere aanvragen) en de visie die de Geroldstichting geformuleerd heeft ( beide te vinden op www.geroldstichting.nl).

Daarnaast kiest het bestuur zelf actief doelen om aan te doneren. Tips, suggesties naar aanleiding van dit jaaroverzicht en aanvragen zijn welkom bij het bestuur en kunnen gemaild worden naar info@geroldstichting.nl .

Het bestuur van de Geroldstichting bestaat uit:

Tineke Bisschop ( lid), Liza Daane ( lid), Hans van Kemenade ( penningmeester), José van Kemenade ( secretaris) en Marjet van Kemenade ( voorzitter).

In de afgelopen tijd (2015) is gebleken dat de Geroldstichting geen individuele aanvragen tot steun kan honoreren. Dit omdat wij als bestuur niet in staat zijn om een juiste beoordeling te maken in een persoonlijke situatie die ons geheel onbekend is. We hebben ervoor gekozen om deze persoonlijke situaties niet te onderzoeken, omdat wij onszelf daar niet de aangewezen personen voor vinden.

Om dit concreet te maken zal punt a. van de oprichtingsstatuten en van het beleidsplan 2014 van de Geroldstichting gegoten worden in de vorm van een jaarlijkse donatie aan een noodfonds van een nog nader te bepalen gemeente. Veel gemeenten hebben zo’n noodfonds, bedoeld voor mensen die vanuit de reguliere middelen geen of onvoldoende financiële steun ontvangen. Wij vertrouwen erop dat de gemeente in staat is om een dergelijk verzoek van een van haar inwoners te kunnen beoordelen om vervolgens dit verzoek wel of niet te honoreren.

Statuten en beleidsplan 2014 omschrijving en waarop bovenstaande aanvulling van toepassing is op punt a.:

De stichting heeft ten doel:

a. Het stimuleren van zelfredzaamheid en/of welzijn door het bieden van financiële steun aan personen die vanuit sociale en/of gezondheidsproblemen naar het oordeel van het bestuur van de stichting niet voldoende gesteund worden vanuit reguliere middelen.

b. Het bieden van financiële steun aan instellingen die gericht zijn op het bevorderen van zelfredzaamheid, welzijn en/of gezondheid van kwetsbare mensen.

c. Het verrichten van werkzaamheden die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De gemeente waaraan wij gaan doneren in dit noodfonds wordt op deze site bekend gemaakt.