Het Harriët Tubman Huis
Huigenbos 14,
1102 KA Amsterdam

Het Harriet Tubman Huis is een project voor tijdelijke opvang van vluchtelingen, vrouwen en hun kinderen, welke door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. De vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn meestal verwezen door organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland, het Amsterdams Solidariteits Komité Vluchtelingen, de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning en andere. Het zijn vrouwen die naast hun vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of lichamelijke gebreken of de zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn. Van de verwijzende instanties verwachten wij dat zij hen zo mogelijk blijven steunen in juridische en sociale zin en dat zij aanspreekbaar zijn, wanneer er zich problemen voordoen.
Wij hopen dat de vrouwen en kinderen zich in huis veilig voelen en hun verblijf hier benutten om op verhaal te komen, zich te oriënteren op hun toekomst en hun situatie enigszins in orde krijgen. Wij gaan er vanuit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en wij willen voorkomen dat zij blijvend van ons afhankelijk worden. Intussen willen we met de hulpverleners attent blijven op mogelijk andere vormen van hulpverlening en huisvesting.
Voorwaarde voor acceptatie is dat ee vrouw in procedure is voor een verblijfsvergunning. Wij beginnen met een proefperiode van een maand. Als zich daarbij geen problemen voordoen kan zij zes maanden blijven. Tegen het einde van deze periode kijken we opnieuw met haar en de bemiddelende organisatie of het nodig of wenselijk is dat zij langer blijft en zo ja, voor hoe lang.
Het huis staat in Amsterdam Zuid-Oost. De vrouwen wonen samen zelfstandig in drie flats. Zij hebben een eigen kamer en een gemeenschappelijke huiskamer. Er is geen inwonende gastvrouw. Wel is er minstens drie
dagen in de week een medewerker om de vrouwen bij te staan bij allerlei dagelijkse problemen. Eens in de 14 dagen is er een huisvergadering waarbij onderlinge problemen besproken kunnen worden. Huishoudelijke taken worden verdeeld onder de vrouwen volgens een door hen zelf opgesteld rooster. Diefstal, geweld, drugs of dronkenschap worden niet getolereerd en we accepteren ook geen discriminerend gedrag ten aanzien van sekse, ras, godsdienst, politieke of seksuele voorkeur. Dergelijk gedrag kan leiden tot beëindiging van de opvang. Wij verwachten van onze gasten dat zij op een zinvolle en positieve manier hun tijd besteden met de zorg voor hun kinderen, Nederlandse les, of zo mogelijk vrijwilligerswerk.
Gasten die een inkomen hebben, betalen een bijdrage in de kosten. De meeste van onze gasten hebben echter geen inkomen. Om hen onderdak te bieden zijn wij afhankelijk van fondsen en particulieren.
Het Harriët Tubman Huis is genoemd naar een zwarte vrouw uit de negentiende eeuw in de Verenigde Staten die zichzelf bevrijdde uit de slavernij en daarna haar leven wijdde aan de bevrijding van anderen, waarbij zij grote persoonlijke risico’s nam.
Het Harriët Tubman Huis is per e-mail bereikbaar onder harriettubmanhuis@gmail.com; telefonisch onder nummer 0633 08 22 32.
Wilt u een eenmalige of periodieke gift storten? Dat kan op ons IBAN nummer: NL10INGB0008330685, ten name van St. Harriët Tubman Huis, Amsterdam
Website