Geroldstichting 2013 – 2016

Overzicht

In oktober 2013 is de Geroldstichting opgericht dankzij het legaat dat Nell Gerold-van Berkum bij haar overlijden in 2011 heeft nagelaten. Haar bedoeling was dat dit ten goede zou komen aan mensen in nood die geen beroep kunnen doen op financiële steun van de overheid of instanties.

Het bestuur van de stichting heeft gezocht naar de vervulling van deze wens. Wat verstonden we onder de omschrijving zoals Nell van Berkum-Gerold die gegeven had en hoe konden we die in de praktijk waarmaken?

Dat bleek niet eenvoudig te zijn. Wettelijke inwoners van Nederland kunnen op overheidssteun rekenen. Er zijn instanties die noodhulp verschaffen. De vraag is of deze hulp altijd toereikend is en in Nederland wonen ook mensen zonder wettelijke status. Daarnaast heeft Nederland heel veel buitenland.

We begonnen met brainstormen: voor wie zijn we er, wat kunnen en willen we doen en hoe gaan we dat doen? Gaan we fondsen werven, actief geld inzamelen, waar en hoe gaan we ons als stichting manifesteren?

Gaandeweg kwamen er antwoorden op deze vragen. Onderstaande visie geeft aan voor wie we er willen zijn. Het werven van fondsen en actief geld inzamelen is nog niet gebeurd. We hebben een facebookpagina geopend en een website gelanceerd.

De Geroldstichting is een algemeen nut beogende instelling ( anbi) en dat betekent dat donateurs hun donatie van de belasting kunnen aftrekken.

Visie

Wij vinden elk mens er toe doen. We vinden het belangrijk dat mensen aansluiting vinden in de samenleving waarin zij zich bevinden. Soms wordt aansluiting bemoeilijkt door sociale ongelijkheid die armoede en beperkte ontwikkelingsmogelijkheden met zich mee kan brengen. Soms komen mensen door politieke omstandigheden in de knel. Ziekte, beperkingen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak kunnen maken dat iemand “tussen wal en schip valt”. Welzijn en welbevinden zijn niet als vanzelfsprekend in ieders leven aanwezig, evenmin als zelfredzaamheid en onafhankelijkheid.

Maatschappelijke betrokkenheid en rechtvaardigheidsgevoel waren de drijfveren waarmee Nell van Berkum-Gerold haar legaat gaf. De Geroldstichting beschouwt deze drijfveren dan ook als grondslag voor het beleid van de stichting en neemt deze als uitgangspunt bij te nemen beslissingen.

De Geroldstichting kan daardoor op bescheiden schaal financieel bijdragen aan zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en welzijn voor mensen bij wie dit geen vanzelfsprekende zaak is.

Donaties door de Geroldstichting sinds 2013

Hospice De Spreng in Beekbergen

In dit hospice heeft Nell van Berkum-Gerold de laatste weken van haar leven doorgebracht. Ze was tevreden met deze plek en heeft er rust gevonden om afscheid van haar leven en de mensen die ze liefhad te kunnen nemen.

Fonds DBL

De Geroldstichting kreeg een enkele maal een individuele aanvraag. Al snel bleek dat wij als bestuur zo’n aanvraag niet kunnen beoordelen. Daarvoor weten we te weinig van de aanvrager en de situatie. We beschikken niet over de tijd en de mogelijkheden om dat naar behoren te

onderzoeken. We hebben toen gezocht naar een manier om toch particulieren te kunnen ondersteunen en kwamen uit bij het fondsDBL. Dit is een fonds uit de regio Rotterdam dat landelijk werkt en financiële steun biedt aan particulieren en projecten die binnen hun criteria vallen. Het fonds heeft samenwerkingsverbanden met veel maatschappelijke organisaties en veel gemeenten. Als een noodfonds in een gemeente ontbreekt, kan het fondsDBL ondersteuning bieden bij het opzetten en de eerste aanloop van een noodfonds. Individuele aanvragen verwijzen wij door naar het fondsDBL.

Meer info: www.fondsdbl.nl

Stichting Vrouwen Tegen Uitzetting

Dit is een samenwerkingsverband van Nederlandse vrouwen en vluchtelingenvrouwen met of zonder verblijfsvergunning dat zich inzet voor een goed asielbeleid en voor een betere positie van vrouwelijke vluchtelingen. De stichting biedt praktische steun met medische en juridische begeleiding. Het beschikt op diverse plaatsen in Amsterdam over woonlocaties.

Meer info: www.vrouwentegenuitzetting.nl

Harriet Tubmanhuis

Een Amsterdamse stichting ontstaan uit een particulier initiatief, die zorgt voor de tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen welke door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.

Meer info: www.harriettubmanhuis.nl

Stichting Diva Dichtbij

Dit is een stichting waar diva’s en divo’s kleinschalige optredens verzorgen voor langdurig zieke mensen die zelf niet meer naar het theater kunnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de huiskamer van een verpleeghuis of bij iemand aan bed. Met professionele zang en oprechte aandacht wordt contact gelegd van ‘mens tot mens’.

Meer info: www.divadichtbij.nl

Voorleesexpress Hilversum.

Dit is een onderdeel van het Maatjesproject.

De VoorleesExpress richt zich op gezinnen met kinderen tussen de twee en acht jaar oud met een taalachterstand. Vrijwilligers lezen voor bij (vluchtelingen)gezinnen thuis. Een half jaar lang komt er wekelijks een voorlezer bij een gezin thuis om de kinderen voor te lezen. Daarbij staat centraal dat een ouder ( of een ander gezinslid) bij het voorleesritueel wordt betrokken om zo uiteindelijk het voorlezen over te nemen.

De VoorleesExpress wil naast taalontwikkeling bij taalachterstand, mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden met elkaar in contact brengen. Door contact kunnen mensen van elkaar leren en elkaar positief beïnvloeden.

Stichting Vesta Den Bosch

Vesta komt op voor vluchtelingenvrouwen en hun kinderen. Vesta investeert in opvang, een goede rechtsgang, zelfredzaamheid van de vrouwen en in een lobby om het Nederlandse asielbeleid en de publieke opinie te beïnvloeden. Stichting Vesta maakt deel uit van Vrouwen tegen Uitzetting. Dertig jaar terug is Vesta ontstaan uit morele verontwaardiging over het asielbeleid. De oprichters wilden dat hun kinderen een wereld zouden zien waarin mensen niet als illegaal beschouwd worden en waarin mensen elkaar helpen.

Meer info: www.stichtingvesta.nl

VluchtelingenWerk Nederland

Deze stichting behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland van het moment van aankomst tot de integratie in de Nederlandse samenleving is gerealiseerd. VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging. Hun leden bestaan uit twaalf regionale stichtingen. Dit zijn zelfstandige organisaties die lid zijn van de vereniging. De stichtingen hebben lokale afdelingen binnen hun regio. Hierdoor is het netwerk fijnmazig en kan er een goede afstemming komen van vraag en antwoord.

Meer info: www.vluchtelingenwerk.nl

Stichting Vluchteling Nederland

Dit is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden (vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen). Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp zoals onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. De stichting maakt sinds 2015 deel uit van het International Rescue Committee (IRC) dat wereldwijd één van de grootste en meest ervaren noodhulporganisatie is.

Meer info: www.vluchteling.nl

Reinaerde, Huis Slingeraklaan

Op de Utrechtse Slingeraklaan zijn twee woonhuizen geschikt gemaakt voor bewoning door een twaalf bewoners met een verstandelijke beperking. Het huis valt onder de paraplu van zorgorganisatie Reinaerde.

De Geroldstichting gaf een donatie voor een dagje uit van de bewoners en hun begeleiders.

Tot slot

Het bestuur van de Geroldstichting beoordeelt aanvragen die vallen binnen de doelgroep zoals beschreven in de statuten (met de aanvulling daarop voor particuliere aanvragen) en de visie die de Geroldstichting geformuleerd heeft ( beide te vinden op www.geroldstichting.nl).

Daarnaast kiest het bestuur zelf actief doelen om aan te doneren. Tips, suggesties naar aanleiding van dit jaaroverzicht en aanvragen zijn welkom bij het bestuur en kunnen gemaild worden naar info@geroldstichting.nl .

Het bestuur van de Geroldstichting bestaat uit:

Tineke Bisschop ( lid), Liza Daane ( lid), Hans van Kemenade ( penningmeester), José van Kemenade ( secretaris) en Marjet van Kemenade ( voorzitter).

In de afgelopen tijd (2015) is gebleken dat de Geroldstichting geen individuele aanvragen tot steun kan honoreren. Dit omdat wij als bestuur niet in staat zijn om een juiste beoordeling te maken in een persoonlijke situatie die ons geheel onbekend is. We hebben ervoor gekozen om deze persoonlijke situaties niet te onderzoeken, omdat wij onszelf daar niet de aangewezen personen voor vinden.

Om dit concreet te maken zal punt a. van de oprichtingsstatuten en van het beleidsplan 2014 van de Geroldstichting gegoten worden in de vorm van een jaarlijkse donatie aan een noodfonds van een nog nader te bepalen gemeente. Veel gemeenten hebben zo’n noodfonds, bedoeld voor mensen die vanuit de reguliere middelen geen of onvoldoende financiële steun ontvangen. Wij vertrouwen erop dat de gemeente in staat is om een dergelijk verzoek van een van haar inwoners te kunnen beoordelen om vervolgens dit verzoek wel of niet te honoreren.

Statuten en beleidsplan 2014 omschrijving en waarop bovenstaande aanvulling van toepassing is op punt a.:

De stichting heeft ten doel:

a. Het stimuleren van zelfredzaamheid en/of welzijn door het bieden van financiële steun aan personen die vanuit sociale en/of gezondheidsproblemen naar het oordeel van het bestuur van de stichting niet voldoende gesteund worden vanuit reguliere middelen.

b. Het bieden van financiële steun aan instellingen die gericht zijn op het bevorderen van zelfredzaamheid, welzijn en/of gezondheid van kwetsbare mensen.

c. Het verrichten van werkzaamheden die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De gemeente waaraan wij gaan doneren in dit noodfonds wordt op deze site bekend gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *